دکتر علی حیات‌بخش‌

بیوگرافی مدرس

 دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی (در مرحلۀ دفاع از رسالۀ دکترا با عنوان نماد در داستان کوتاه مدرن).

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران.

 استاد دانشگاه پیام نور تهران  (به شماره استادی: 485206)؛ از سال 92مشغول به کار. تدریس بیش از 25 عنوان کتاب دانشگاهی و 63 درس دانشگاهی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه.

 معلم رسمی وزارت آموزش‌وپرورش (با کد پرسنلی 93994536) مدرسۀ نمونۀ شهید طهرانی‌مقدم؛ از سال 95 مشغول به کار.

 مدرس و مؤلف گروه آموزشی پرش (از سال 91 مشغول به کار)

 مدرس برخی آموزشگاه‌های علمی، ازجمله مدرسه دانای بندرعباس، نخبگان علوم؛ تدبیر ماندگار، خبرگان

مؤلف کتاب‌های کار گاج (کتاب های فارسی هفتم، هشتم، نهم)؛ در حال چاپ مکرر. (این کتاب‌ها، برگزیدۀ جشنوارۀ رشد دانش‌آموزی می باشند.)

مؤلف کتاب های جامع گاج (جامع هفتم، جامع هشتم، جامع نهم)

مؤلف بیش از 10 عنوان کتاب‌های کمک‌درسی در انتشارات های مختلف از جمله پرش